1. Fly By

2. Something Fishy

3. Wake Up

[adinserter block=”16″]

4. Skills That Pay The Bills

5. Sit Back

6. Bye Bye

[adinserter block=”16″]

7. Open Up

8. Heads Up

9. Dreaming

[adinserter block=”16″]

10. Cheers

11. Surfs Up

12. High Five

[adinserter block=”16″]

13. Help Me

14. Gym Rat

15.Flying High

[adinserter block=”16″]

16. Hand It Over

17. Birds Eye

18. HI There

[adinserter block=”16″]

19. Horsing Around

20. Head Over Heels

[adinserter block=”16″][adinserter name=”last page”]